Przedmiotem  inwestycji jest  budowa  drogi  ekspresowej   S-8  na  odcinku:   węzeł WALICHNOWY - węzeł WROCŁAW (Al): Odcinek 8 - od km 183+350,00 do km 202+700,00.

Odcinek nr 8 drogi ekspresowej S8 położony jest na terenie województwa łódzkiego w gminach: Rzgów, Tuszyn, Pabianice, Dobroń i Dłutów i przebiega po terenach użytkowanych głównie rolniczo, częściowo zalesionych z rozproszoną, typową zabudową rolniczą, zlokalizowaną głównie wzdłuż dróg powiatowych i gminnych.

Jest to budowa nowego odcinka drogi ekspresowej S8 wraz z wykonaniem połączeń istniejących drogowych ciągów komunikacyjnych przeciętych trasą drogi ekspresowej oraz zapewnieniem obsługi przyległego terenu. Droga ekspresowa S8 będzie budowlą liniową przeznaczoną do szybkiego przemieszczania się wyłącznie pojazdów samochodowych, nie obsługującą przyległego terenu. Dojazd do terenów i działek przeciętych trasą drogi ekspresowej S8 będzie zapewniony poprzez system projektowanych dróg dojazdowych klasy D.

Na podstawie obliczeń modelowych prognozowanego obciążenia ruchem dla nowego odcinka projektowanej drogi ekspresowej S8 wyznaczono kategorię obciążenia ruchem na w/w drodze na poziomie KR-6.

PARAMETRY TECHNICZNE 


            • Droga ekspresowa S8

• prędkość projektowa

 

 

 

100 km/h

 

• prędkość miarodajna

 

 

 

110 km/h

 

• liczba pasów ruchu:

 

 

 

 

 

  I etap

 

 

 

2x2 pasy ruchu

 

  docelowo

 

 

 

2x3 pasy ruchu

 

  na odcinku pomiędzy węzłem Rzgów - Wrocław: 2x3 pasy ruchu  

szerokość pasów ruchu

 

 

 

3,50 m

 

szerokość jezdni w I etapie

 

 

 

7,00m (docelowo 10,50m)

 

• szerokość opasek

 

 

 

0,50 m

 

szerokość pasa awaryjnego

 

 

 

2,50 m

 

szerokość pasa dzielącego jezdnie:

 

 

 

 

    I etap                                                                          12,00 m (w tym opaski 2 x 0,5 m)
    docelowo                                                                     5,00 m (w tym opaski 2 x 0,5 m)
  pochylenie jezdni na prostej                                           2,5%
  szerokość poboczy gruntowych                                       1,80 – 2,20 m
  pochylenie poprzeczne na prostej                                   6,0%
  skrajnia pionowa                                                          4,70 m
  obciążenie nawierzchni                                                 115 kN/oś
  kategoria ruchu                                                            KR6
  klasa drogi                                                                   S
 

Odcinek 8 - węzeł Róża - węzeł Wrocław od km 183+350,00 do km 202+700,00;

(183+147,96-208+366,26).

 

Zakres rzeczowy przedmiotowej inwestycji obejmuje:

-budowę drogi ekspresowej S8 na odcinku od km 183+350 do km 202+700,00

-budowę węzłów „Pabianice" na przecięciu z drogą wojewódzką nr DW485 i „Rzgów" na przecięciu z drogą krajową nr DK1

-budowę MOP „Guzew"

-budowę Punktu Poboru Opłat (PPO)

-przebudowę drogi krajowej nr 1 i wojewódzkiej nr 485

-przebudowę dróg powiatowych

-przebudowę dróg gminnych

-budowę dróg dojazdowych wraz z zjazdami

-budowę przepustów drogowych pod trasą główną oraz drogami serwisowymi

-budowę kompleksowego odwodnienia układu drogowego wraz z urządzeniami towarzyszącymi m.in. rowy trawiaste, osadniki, studnie wpadowe, zbiorniki retencyjne, separatory

-budowę obiektów inżynierskich:

-         wiadukt WS-8.1 w ciągu drogi ekspresowej S-8 nad droga gminną

-         wiadukt WD-8.2 nad drogą ekspresową S-8 w ciągu drogi gminnej

-         most MS-8.3 nad rzeką Pabianą

-         wiadukt WS-8.4 w ciągu drogi ekspresowej S-8 nad DW 485

-         wiadukt WS-8.5 w ciągu drogi ekspresowej S-8

-         most MS-8.6 nad ciekiem z Huty Dłutowskiej

-         wiadukt WD-8.7 nad drogą ekspresową S-8 w ciągu drogi gminnej

-         wiadukt WS-8.8 nad DP3309E

-         wiadukt WD-8.9 w ciągu DP3303E

-         kładka KP-8.10 nad droga ekspresową S-8

-         most MS-8.11 nad rzeką Dobrzynką

-         wiadukt WD-8.12 w ciągu DP2916E

-         wiadukt WS-8.13 nad DK1

-         przejazd gospodarczy PD-8.14 w ciągu drogi ekspresowej S-8

-         wiadukt WD-8.15 wciągu DG106408E

-         przejścia dla średnich zwierząt;

-         przejścia dla zwierząt małych i płazów;

-         przepusty na ciekach i rowach drogowych;

-         budowę obiektów kubaturowych:

 

-budynek nadzoru na PPO

-budynek toalet na PPO

-zadaszenie na PPO

-tunel techniczny na PPO

-kioski kasowe na PPO

 

-budowę odwodnienia

-przebudowę sieci wodociągowej

-przebudowę sieci gazowej s.c. i w.c.

-budowę przyłączy na teren MOP „Guzew"

-budowę przyłączy do obiektów na PPO

-przebudowę sieci elektroenergetycznej SN i NN

-przebudowę sieci WN

-budowę oświetlenia drogowego

-przebudowę i budowę sieci telekomunikacyjnej

-budowę kanalizacji łączności drogowej, rurociągów telekomunikacyjnych na potrzeby telematyki oraz urządzeń telematyki

-przebudowę urządzeń melioracyjnych

-budowę elementów ochrony środowiska ograniczających uciążliwość ruchu drogowego

-budowę niezbędnej dla inwestycji drogowej infrastruktury technicznej, urządzeń i wyposażenia, wraz z urządzeniami technicznymi

 

 
..Schematy obiektów - profile podłużne..
 

 

 
 
 
 
 
 
BUICH - Biuro Usług Inwestycyjnych
Ciechański & Haładaj Sp.j.
 
90-046 Łódź ul. Wodna 47
tel.: +48 42 633 00 52
 
Aktualności    |    Dane ogólne    |    Zakres robót    |    Linki      Postęp robót    |    Opis projektu    |    Galeria