Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Walichnowy - Wrocław (A1) odcinek 5 (węzeł Sieradz Południe bez węzła - węzeł Łask bez węzła) od km 140+552,05 do km 174+200,00.
            Odcinek nr 5 drogi ekspresowej S8 położony jest na terenie województwa łódzkiego w gminach: Sieradz, Zduńska Wola, Łask i przebiega głównie po terenach rolnych niezurbanizowanych oraz leśnych. Przecina swym przebiegiem naturalne przeszkody to jest rzekę Żeglinę, rzekę Wartę, rzekę Grabię i rzekę Końską.
Jest to budowa nowego odcinka drogi ekspresowej S8 wraz z wykonaniem połączeń istniejących drogowych ciągów komunikacyjnych przeciętych trasą drogi ekspresowej oraz zapewnieniem obsługi przyległego terenu. Droga ekspresowa S8 będzie budowlą liniową przeznaczoną do szybkiego przemieszczania się wyłącznie pojazdów samochodowych, nie obsługującą przyległego terenu. Dojazd do terenów i działek przeciętych trasą drogi ekspresowej S8 będzie zapewniony poprzez system projektowanych dróg dojazdowych klasy D.
Na podstawie obliczeń modelowych prognozowanego obciążenia ruchem dla nowego odcinka projektowanej drogi ekspresowej S8 wyznaczono kategorię obciążenia ruchem na w/w drodze na poziomie KR-6.
PARAMETRY  TECHNICZNE

• Droga ekspresowa S8
prędkość projektowa
 
 
 
100 km/h
 
 
 
prędkość miarodajna
 
 
 
110 km/h
 
 
liczba pasów ruchu:
 
 
 
2x2 pasy ruchu
 
 
szerokość pasów ruchu
 
 
 
3,50 m
 
 
szerokość jezdni
 
 
 
7,00m
 
 
szerokość opasek
 
 
 
0,50 m
 
 
szerokość pasa awaryjnego
 
 
 
2,50 m
 
 
szerokość pasa dzielącego jezdnie:
 
 
I etap 12,00 m (w tym opaski 2 x 0,5 m)
 
 
pochylenie jezdni na prostej                                      2,5%

szerokość poboczy gruntowych                                  1,80; 2,20 m

pochylenie poprzeczne poboczy na prostej                  6,0%

skrajnia pionowa                                                      4,70 m

obciążenie nawierzchni                                             115 kN/oś

kategoria ruchu                                                        KR6

klasa drogi                                                               S

 

 

Odcinek 5 węzeł Sieradz Południe – węzeł Łask, od km 140+552,05 do km 174+200,00

 

Zakres rzeczowy przedmiotowej inwestycji obejmuje:

- budowę drogi ekspresowej S8 na odcinku od km 140+552,05 do km 174+200,00.

- budowę węzłów:

   - węzeł „ Sieradz Wschód” w km 148+343,99

   - węzeł „ Zduńska Wola” w km 151+946,47

   - węzeł „ Zduńska Wola Karsznice” w km 163+595,95

   - budowę dwóch łączników (I i II) projektowanej drogi S8 od węzłów „ Sieradz Wschód” i „Zduńska Wola”

     do drogi krajowej nr 12/14,

   - budowę miejsc obsługi podróżnych: MOP „ Paprotnia” typ I i II w km 156+996 i MOP „Sięganów” typ I i

     II w km 167+896,

   - budowę obwodu utrzymania drogi ekspresowej OUS „ Sieradz” przy łączniku II  drogi S8 i DK 12/14,

   - przebudowę dróg poprzecznych:

       - wojewódzkich numer 480, 481, 483

       - powiatowych numer 1765E, 1743E, 4912E, 4915E, 2302E/4923E, 2300E

       - gminnych

   - budowę dróg dojazdowych (serwisowych) wraz ze zjazdami

   - budowę przepustów drogowych pod drogą ekspresową S8, łącznicami węzłów „ Sieradz Wschód ,

     Zduńska Wola , „ Zduńska Wola Karsznice”, drogami dojazdowymi ( serwisowymi), przejściami dla

     zwierząt,

   - budowę kompleksowego odwadniania układu drogowego wraz z urządzeniami towarzyszącymi i

     kanalizację deszczową,

   - budowę obiektów inżynieryjnych:

   - wiadukt WS – 5.1 w ciągu drogi ekspresowej S8 nad drogą wojewódzką DW 480,

   - most MS-5.2 w ciągu drogi ekspresowej S8 nad rzeką Żegliną

   - wiadukt WS-5.3 w ciągu drogi ekspresowej S8 nad drogą dojazdową do działki nr 96,

   - wiadukt WS-5.4 w ciągu drogi ekspresowej S8 nad drogą dojazdową do działki nr 41

   - estakada ES – 5.5 w ciągu drogi ekspresowej S8 nad drogami dojazdowymi i rzeką Wartą oraz

     przejściem dla zwierząt dużych (PZ-D-5-037)

   - wiadukt WD-5.6 nad  drogą ekspresowej S8 w ciągu drogi powiatowej DP 1765E,

   - wiadukt WD-5,7 nad  drogą ekspresowej S8 w ciągu  łącznic węzła „Sieradz Wschód”,

   - wiadukt WS-5.8  w ciągu drogi ekspresowej S8 nad drogą powiatową DP1743E,

   - wiadukt WS-5.9 w ciągu drogi ekspresowej S8 nad łącznicami węzła „Zduńska Wola”

   - wiadukt WS-5.10 w ciągu drogi ekspresowej S8 nad drogą gminną DG114260E,

   - obiekt PZD-5.11 (PZ-D-5-042) przejście dla zwierząt dużych pod drogą ekspresową S8

   - wiadukt WS-5.12 w ciągu drogi ekspresowej S8 nad drogą powiatową DP4913E,

   - wiadukt WD-5.13 nad drogą ekspresowej S8 w ciągu drogi powiatowej DP4915E,

   - kładka KP-5.14 nad drogą ekspresową S8

   - wiadukt WS-5.15 w ciągu drogi ekspresowej S8 nad drogą nad drogą gminną

   - wiadukt WS-5.16 w ciągu drogi ekspresowej S8 nad drogą dojazdową do działki nr 52

   - wiadukt WS-5.17 w ciągu drogi ekspresowej S8 nad drogą gminną,

   - wiadukt WS-5.18 w ciągu drogi ekspresowej S8 nad drogą gminną DG119010E

   - wiadukt WS-5.19 w ciągu drogi ekspresowej S8 nad drogą gminną,

   - wiadukt WS-5.20 w ciągu drogi ekspresowej S8 nad linią kolejową nr 131,

   - wiadukt WD-5.21 nad linią kolejową nr 131 w ciągu drogi powiatowej DP2302E/DP4923E ( węzeł „

     Zduńska Wola Karsznice”),

   - wiadukt WS-5.22 w ciągu drogi ekspresowej S8 nad drogą powiatową DP2302E/DP4923E ( węzeł „

     Zduńska Wola Karsznice”),

   - wiadukt WD-5.23 nad drogą ekspresową S8 w ciągu drogi powiatowej DP2300E,

   - wiadukt WS-5.24 w ciągu drogi ekspresowej S8 nad drogą dojazdową i rzeką Grabią oraz przejściem

     dla zwierząt dużych (PZ-D-5-050),

   - wiadukt WD-5.25 nad drogą ekspresową S8 w ciągu drogi gminnej DG103053E,

   - wiadukt WD-5.26 nad drogą ekspresową S8 w ciągu drogi wojewódzkiej DW481,

   - kładka KP-5.27 nad drogą ekspresową S8

   - wiadukt WD-5.28 nad drogą ekspresową S8 w ciągu drogi gminnej DG103200E,

   - wiadukt WS-5.29 w ciągu drogi ekspresowej S8 nad drogą gminną DG103198E i rzeką Końską oraz

     przejściem dla zwierząt średnich (PZ-S-5-052),

   - wiadukt WD-5.30 nad drogą ekspresową S8 w ciągu drogi gminnej

   - wiadukt WD-5.31 nad drogą ekspresową S8 w ciągu drogi wojewódzkiej DW483,

   - wiadukt WS-5.32 w ciągu drogi ekspresowej S8 nad drogą gminną DG103362E,

   - wiadukt WS 5.33 w ciągu drogi ekspresowej S8 nad wojskową bocznicą kolejową

   - budowę przejść dla zwierząt średnich

       - przejście PZ-S-5-045

       - przejście PZ-S-5-046

   - budowę przejścia dla zwierząt małych i płazów,

   - przebudowę sieci wodociągowej

   - budowę kanalizacji deszczowej

   - budowę kanalizacji sanitarnej

   - przebudowę sieci energetycznej niskiego napięcia

   - przebudowę sieci energetycznej średniego napięcia

   - przebudowę sieci energetycznej wysokiego napięcia

   - przebudowę sieci gazowej

   - przebudowę urządzeń melioracyjnych

   - przebudowę sieci telekomunikacyjnej

   - budowę kanalizacji łączności drogowej, rurociągów telekomunikacyjnych na potrzeby telematyki oraz

     urządzeń telematyki

   - budowę oświetlenia drogowego MOP „ Paprotnia, MOP „Sięganów” , węzła „ Sieradz Wschód” wraz z

     łącznicami I do DK 12/14 , węzła „ Zduńska Wola” wraz z łącznikiem II do DK 12/14 , węzła „ Zduńska

     Wola Karsznice”, OUS „ Sieradz „,

   - budowę elementów ochrony środowiska ograniczających uciążliwość ruchu drogowego

   - budowę niezbędnej dla inwestycji drogowej infrastruktury technicznej, urządzeń i wyposażenia , wraz z

     urządzeniami technicznymi

 
..Schematy obiektów - profile podłużne..
 
 
 
 
 
 
BUICH - Biuro Usług Inwestycyjnych
Ciechański & Haładaj Sp.j.
 
90-046 Łódź ul. Wodna 47
tel.: +48 42 633 00 52
 
Aktualności    |    Dane ogólne    |    Zakres robót    |    Linki      Postęp robót    |    Opis projektu    |    Galeria